มหัศจรรย์อินเดีย-แผ่นดินแห่งความหลากหลาย = Amazing India - Land of Diversity /

ผู้แต่ง
นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1