ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = People's Opinion on the Executive Monks' in Public Contribution in Mueang District, Samutsakhon Province /

ผู้แต่ง
พระครูสาครสิริคุณ ขนฺติโก (เจริญ รอดไสว)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30136 ส731ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-บ) 235 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.