การบริหารจัดการวัดตามทัศนะของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = Monks' Opinion on Public Service of Tambon Administration Organizarion, in Mueang Samutsakhon District, Samutsakhon Province /

ผู้แต่ง
พระครูสาครธรรมวัตร (สํวุฑฺโฒ/แสงพันธ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557