ประวัติอนุพุทธปรสังเขป 99 /

ผู้แต่ง
พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30921 พ332ป 2538
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
99 หน้า ; 23 ซม.