ทัศนคติของประชาชนที่มีบทบาทด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = People's Attitutes Towards the Executive Monks' Role in Religious Service in Mueang District, Samut Sakhon Province /

ผู้แต่ง
พระครูสาครรัตนมงคล อุตฺตโม (จำเรียง เพิกเมลัย)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557