การใช้หลักธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในการบริหารงานคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรสาคร = The Executive Monks' Use of Good Governance in Sangha Affair Administration in Samutsakhon Province /

ผู้แต่ง
พระพีรศักดิ์ เทวธมฺโม (เอี่ยมสำอางค์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557