การใช้หลักธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในการบริหารงานคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรสาคร = The Executive Monks' Use of Good Governance in Sangha Affair Administration in Samutsakhon Province /

ผู้แต่ง
พระพีรศักดิ์ เทวธมฺโม (เอี่ยมสำอางค์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 พ795ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ถ) 213 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.