การปฏิบัติงานตามหลักอปริหานิยธรรมของบุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา = The Work Performance According to Aparihaniya Dhamma of Personel in Sub-District, Municipality in Mueang District, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
พระธีรเดช ธีรเตโช (เกษตรสุนทร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.66 ธ623ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-บ) 208 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.