การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารธรรมในการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร = Application of Brahmaviharadhamma in Work Performance on Infrastructure of Office in Sub-District Administrative Organization in Samutsakhon District, Samutsakhon Province /

ผู้แต่ง
นิตยา สารทิศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559