การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารธรรมในการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร = Application of Brahmaviharadhamma in Work Performance on Infrastructure of Office in Sub-District Administrative Organization in Samutsakhon District, Samutsakhon Province /

ผู้แต่ง
นิตยา สารทิศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.29 น577ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ด) 182 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.