บทบาทของพระสังฆาธิการในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด = Administrative Buddhist Monks' Roles in Building Reinforced Communities : A Case Study of Tambon Nom, At Samat District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พระอธิการมานิตย์ สุจิตฺโต (แก้วพรมภักดี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552