การคบมิตรกับการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา = Frieds Associations and Administrations in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระภาสกร พลญาโณ (ประหุน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552