บทบาทของพระสังฆาธิการตามความคิดเห็นของประชาชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด = Administrative Buddhist Monk Officers' Roles in Residents' Opinions in Mueang District, Rot Et Province /

ผู้แต่ง
พระยงยุทธ์ ยสินฺธโร (เพ็งจันทร์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556