โลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1