การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ = People's Participaition in Agricultural Irrigation : A Case Study of Bung Samphan Tambon Administation Organization, Phetchaboon Province /

ผู้แต่ง
พระอธิการบุญช่วย ธมฺมธีโร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552