ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิกาในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร = People's Opinion on the Executive Monks' Role in Public Contribution in Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon Province /

ผู้แต่ง
พระครูสาครวิริยคุณ (พุมาเกรียว)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30136 ส628ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ถ) 161 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.