การดำเนินงานตามหลักอิทธิบาท 4 ของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร = Personnels' Duty Performance Accord with Iddhopadha 4 in Samut Sakhon Community College /

ผู้แต่ง
พระครูสมุห์ชาตรี ปริปุณฺณสีโล (เต่าทอง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557