คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใหญ่บ้านตามความคิดเห็นของประชาชนตำบลเตอร์ไก กีรี อำเภอปาดัง เตอร์ราป รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย = The Purposive Charateristics of Village Headman According to People's Opinion in Tekai Kiri Sub-District, Padang Terap District, Kedah State, Malaysia /

ผู้แต่ง
พระเศรษฐา ปิยสีโล (ศิริเทพ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557