การมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการบริหารงานเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น = Executive Monk's Participation in Administration of Khon Kean Provincial Governor-Monks : A Case Study of Chumphae District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
พระสำเนียง ปภสฺสโร (หอมชาลี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557