การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด = The Application of Buddhism's Four Paths of Accomplshment (Iddhipada) to Personnel's Work Performance at Tambon Nong Phok Administrative Organization in Nong Phok District, Rot Et Province /

ผู้แต่ง
พระถวิล ยสินฺธโร (แสงสุด)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ถ276ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ด) 133 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.