การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเถอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร = An Application of Administrative Priciples in Accordance with the Appurisadhamma to Tambon Administrative Organizations, in Ban Muang District, Sakonnakhon Province /

ผู้แต่ง
พระสุรนาท ญาณสมฺปนฺโน (ถวิลการ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30135 ส849ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ต) 184 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.