การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม = The Application of Four Bases of Social Solidarity (Sangahavattu) to Administration of Tambon Nong Thum Administrative Organization in Wapi Patum District, Maha Sarakham Province /

ผู้แต่ง
พระวาทิน กนฺตสีโล (บัวบุญ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30135 ว463ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ด) 115 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.