การประยุกต์ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = The Application of Buddhism's Four Sublime States of Mind to Personnel's Administration Tambon Sa-Art Somboon Administrative Organization in Muang District, Rot Et Province /

ผู้แต่ง
พระสราวุธ สุขิโต (ปัดจะมะ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30135 ส355ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ด) 144 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.