การนำหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = The Application of Buddhism's Virtues of a Good Household Life (Gharavasadhamma) to Personnel's Work Performance at Tambon Nua Muang Administrative Organization in Muang District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พระมหาสมบูรณ์ กลฺยาณกิตฺติ (แดงบำรุง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558