รายงานปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ : บทวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงรุกที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6