การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่าวัดบ้านกู่พระโกนา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด = Natural Resource Preservation of Community According to Buddhistic Appoach : A Case Study of Forest and wild Life Preservation at Wat Kooprakona, Suvannapoom District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ยงสยาม สนามพล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552