คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค 1 /

ผู้แต่ง
ธรรมบท
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.318202 ธ346ค 2535
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 6
Physical description
181 หน้า