การนำหลักพรหมวิหารไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ = An Application of Brahmavihara Dhamma to Duty Performance of Personnel in Pa Kham District, Buriram Province /

ผู้แต่ง
พระแสวง ยติกโร (สีสุแล)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556