การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพระพุทธศาสนาเถรวาท = An Analytical Study of Sufficiency Economy Concept in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระอธิการมงคล ยโสธโร (หาญชาติ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554