การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ = Good Governance-Based Application to Execatires' Administration to Tambon Administration Organizations in Prakhonchai District, Burirum Province /

ผู้แต่ง
พระเอกชัย สิริจนฺโท (มิ่งขวัญ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556