การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี = Tambon Administrative Organization's Administration : A Case Study of Tambon Administrative Organization in Num Yuen District, Ubonratchatani Province /

ผู้แต่ง
พระศริวนาท สุนฺทโร (ศรีสุธรรณ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556