ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ = The Administrators' Opinions on Good Governance-Based Ministration of Tambon Administration Organization of Tambon Administration Organization in Tha Tum District, Surin Province /

ผู้แต่ง
พระทองเพียร ปญฺญาธโร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ท291ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
Physical description
(ก-ญ) 115 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.