การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด = Citizens' Participation in Local Development : A Case Study of Tambon Ban Du at Samat District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พระอธิการสมัย วชิราวุโธ (แนวขี้เหล็ก)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552