คัณฐีธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค6

ผู้แต่ง
ธรรมบท
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร มหามกุฏราชวิทยาลัย 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4