การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรมในการปกครองของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด = An Application of the Righteous Virtues to Village Headman Chiefs, and Village Headman's Administration in Kaset Wisai District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พระมหาสมศรี ติกฺขปญฺโญ (กะตะโท)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30132 ส279ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ถ) 125 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.