การศึกษาเชิงวิเคราะห์ระบอบประชาธิปไตยตามหลักสัปปุริสธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท = An Analytical Study of Democratic System Based on Principles of Virtues of Righteousness in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระศราวุธ สุทฺธปญฺโญ (ขันธวิชัย)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30132 ศ169ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ฌ) 103 หน้า ; 30 ซม.