คัณฐีพระธัมมปทัฏฐกถา ยกศัพท์แปล ภาค8

ผู้แต่ง
ธรรมบท
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.318202 ธ346ค 2535
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร มหามกุฏราชวิทยาลัย 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
193 หน้าา