ความคราดหวังต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของประชาชน ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี = Expectation Towards Administrative Monks's Role in Sangha Administration of People in Pongtuk Sub-District, Thamaka District, Kanchanaburi Province /

ผู้แต่ง
พระประสิทธิชัย ธมฺมวโร (มหายศ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 ป412ค 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ผ) 250 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.