ความคราดหวังต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของประชาชน ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี = Expectation Towards Administrative Monks's Role in Sangha Administration of People in Pongtuk Sub-District, Thamaka District, Kanchanaburi Province /

ผู้แต่ง
พระประสิทธิชัย ธมฺมวโร (มหายศ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555