ธมฺมปทฏฺฐกถา ปฐโม ภาโค

ผู้แต่ง
ธรรมบท
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร มหามกุฏราชวิทยาลัย 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 31