ธมฺมปทฏฺฐกถา จตุตฺโถ ภาโค /

ผู้แต่ง
ธรรมบท
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 25