การส่งเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนหนองแหนพัฒนาวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร = Promotion of Students' Discipline at Nong Nae Patthana Wittayakom School, Kutchum District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
พระมหาอิสรานุวัฒน์ เขมจารี (ศรีวะสุทธิ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554