บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดราชบุรี = The Executive Monks' Role in Sangha Affair Administration in Ratchaburi Province /

ผู้แต่ง
พระครูเมธีธรรมานุยุต (ถาวร สุธมฺโม/คุ้งวัฒนากร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557