การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามทัศนะของเจ้าอาวาสในจังหวัดนครปฐม = Democratic Rulling According to Attitude of the Aboots Nakhon Pathom Province /

ผู้แต่ง
พระครูอุดมสาสนกิจ อุตฺตโม (ศักดา แก้วจันทร์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557