การนำหลักสัปปุริสธรรม 7 ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = An Application of Suppurisadhamma 7 to the Administration of Mahamakut Buddhist University /

ผู้แต่ง
สิทธิพล พงษ์เก่า
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557