ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักการปกครองในระบอบธรรมาธิปไตยของพระเจ้าอโศกมหาราช = An Analytical Study of the Principles of Moralistic Democracy of Asoka the Great /

ผู้แต่ง
พระพิเชฐ จิรวิปุโล (หรรษไพบูลย์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559