ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการให้บริการการจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด = The Elderly's Satisfaction with Tambon Kampie Phosai District of Rot Et Province /

ผู้แต่ง
ดิลก โพธิ์ไชยแสน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 362.63 ด561ค 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฏ) 141 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.