บทบาทพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = The Administrative Sangha's Role in the Sangha Administration, in San Sai District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระอภิรมย์ อภิปุณฺโณ (บุญสม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559