วินัยมุข เล่ม 1 /

ผู้แต่ง
วชิรณาณวโรรส,
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 38