ศึกษาเปรียบเทียบหลักแนวคิดเสรีภาพของโธมัส ฮอบส์ กับแนวคิดเสรีภาพทางพระพุทธศาสนา = A Comparative Study of Concept of Freedom of Thomas Hobes and Concept of Freedom in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระบูผา ธมฺมรกฺขิโต (เญิล)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558