การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด = An Application of Paths of Accomplishment to Personnel's Work Performance in Tambon Administration Organizations, At Samat District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พระธัชพล สิริภทฺโท (งามแพง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557