การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด = People's Participation in Development Plans Setting of Tambon Muang Hong Municipality, Chaturaphak Phiman District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พระครูรังสรรค์ประชาทร ชาคโร (นนท์อาษา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554