การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Work Performance According to Good Governance of the Chief of Chang Klang Sud-District Administrative Organization, Chang Klang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระจักรพันธุ์ กิตฺติเมธี (นิรภัย)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558